نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تخم نطفه دار ،جوجه یک روزه بلدرچین و کشتاری
تراکتور یوروپارس
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور یوروپارس
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09128535206
تخم نطفه دار امپراطو برهما باضمانت
تراکتور رمانی مدل 63
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رمانی مدل 63
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  قم
  همراه
  09193543114
کمپوست قارچ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09373544425
بذر انواع میوه و گیاهان
کود آلی و ارگانیک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود آلی و ارگانیک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09123530473
انواع کودهای کشاورزی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع کودهای کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09192909832
کود گوسفندی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09903012204
کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09396712806
انواع بذر گل و گیاه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع بذر گل و گیاه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09103459598
ورمی کمپوست
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ورمی کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09124524662
انواع مختلف بذر و پیاز گل
کود گوسفندی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09109673849
کمپوست قارچ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  قم
  همراه
  09373544425
ورود