نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نوار تیپ ابیاری
 • 24 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نوار تیپ ابیاری
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات آبیاری و استخر آب
  شهر -->
  روانسر
  همراه
  09384247407
نماینده جوجه مرغ بومی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نماینده جوجه مرغ بومی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  کنگاور
  همراه
  09198332486
نخود مادری بذری رقم بهاره
تراکتور 299 تک بسیارتمییز درحد صفر
مهمترین تولیدات لوازم کشت و پرورش قارچ
تراکتور تمیس
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور تمیس
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  صحنه
  همراه
  09189311074
قفسه بندی قارچ دکمه ای
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قفسه بندی قارچ دکمه ای
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات گلخانه و پروش قارچ
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09195003183
تراکتور399جفت دیفرانسیل مدل 88
تراكتور 285جفت
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراكتور 285جفت
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  روانسر
  همراه
  09183573219
جوجه اردک پکنی
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه اردک پکنی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اسلام‌ آباد غرب
  همراه
  09189286150
تراکتور سام
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور سام
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  گهواره
  همراه
  09183350020
بذر پیاز
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09906880042
کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09377881791
بذر گوجه رویال
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گوجه رویال
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09901891592
بذر گوجه رویال
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گوجه رویال
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09901891592
علفکش
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • علفکش
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09195293758
خریدار گندم بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار گندم بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09359123836
بذر بامیه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09183339833
کود حیوانی مرغوب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی مرغوب
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09184676457
بذر پیاز
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09186193618
کود کبوتر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کبوتر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09379550231
بذر پیاز
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09187197047
کود حیوانی فراوری شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی فراوری شده
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09389770111
بذر نخود
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر نخود
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09383724091
کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09187247933
کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09182338674
گندم جو بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گندم جو بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09195207701
خریدار سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09188560093
گندم بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گندم بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09187166292
کود شیمیایی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09011054831
سموم کشاورزی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سموم کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09189240224
بذر بامیه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09186811093
بذر گندم اصلاح شده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر گندم اصلاح شده
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09183314038
کود آهن
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود آهن
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09187042964
خریدار کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09333188386
سم لنتگران
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سم لنتگران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09146740450
کود شیمیایی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود شیمیایی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09011054831
گندم بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گندم بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  کرمانشاه
  همراه
  09011054831
ورود