نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تولیدانواع شیلنگ های آبیاری کشاورزی صنعتی
دستگاه سیر کار
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دستگاه سیر کار
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  کبودرآهنگ
  همراه
  09188126259
کمپوست قارچ صدفی جهت تولیددرخانه
تراکتور299جفتدفرانسيل،ايتاليا
هیترهای اروم کشاورز
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • هیترهای اروم کشاورز
 • گروه / نوع محصول
  تجهیزات مرغداری و طیور
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09144432479
تراکتور 485تک
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 485تک
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  نهاوند
  همراه
  09126391227
فروش تخم مرغ نطفه دار نژاد گلپایگانی
تراکتور 6سیلندر جفت دیفرانسیل
توزیع و فروش دستگاه جوجه کشی
نیترات آمونیوم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نیترات آمونیوم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187007990
نیترات آمونیوم
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نیترات آمونیوم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187007990
کود بلدرچین
 • 11 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09183525688
خریدار کود مرغی مستقیم ارسالن
کود پاییزه باغ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پاییزه باغ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188128454
کود مرغی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09372791922
کمپوست
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09359383983
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09128580250
خریدار سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09179001606
سیر بذری و خوراکی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری و خوراکی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188112540
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09183146467
سیب زمینی بذر لیبل دار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی بذر لیبل دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187127612
خرید و فروش بذر سیر و موسیر
بذر سیر و موسیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر سیر و موسیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09182083058
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09189085996
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09396597951
بذر نخودفرنگی باقالی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر نخودفرنگی باقالی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187016645
کربنات کلسیم
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کربنات کلسیم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09369992597
خرید سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09126103992
خرید سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09136581033
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09036170686
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09186122306
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09189816071
کود گوسفندی گاوی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09188139026
خرید سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09354122713
سیر درجه یک بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر درجه یک بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09368146582
بذر سیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر سیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09198114950
9198114950
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 9198114950
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09187130052
خریدار 500 کیلو سیر بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار 500 کیلو سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09336097083
پخش کمپوست قارچ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پخش کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09189527376
سبد سیر و میوه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد سیر و میوه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  همدان
  همراه
  09396627405
ورود