نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

نهالستان سید
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان سید
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  دلند
  همراه
  09119802025
تخم مرغ نطفه دار
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112753396
بذر باقلا فروشی
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119677468
تراکتور مدل 86
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور مدل 86
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مینودشت
  همراه
  09306535818
تخم نطفه دار بلدرچین
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  مینودشت
  همراه
  09383559721
نر شیشک رومانف
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نر شیشک رومانف
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  علی‌ آباد کتول
  همراه
  09367709655
نهالهای پیوندی حاجی منصور
تراکتور تک 285
 • 20 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور تک 285
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  خان‌ ببین
  همراه
  09366315328
دستگاه جوجه کشی شراکتی
تراکتور مدل 87 تمیز بدون بخار و روغن ریزی
کمپوست قارچ دکمه ای و بذر صدفی و قارچ
خریدار بذر سیر و پیاز سفید
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09117951770
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117253686
خریدار بذر سیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار بذر سیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09113707735
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119476229
نهال پالونیا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پالونیا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09111706914
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117253686
خریدار بذر سیر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار بذر سیر
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09113707735
کود و سم کشاورزی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود و سم کشاورزی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09369861406
بذر نخود امریکایی نهال خرمالو کود
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09180161981
کود عالی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود عالی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117719371
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112704489
نهال خرمالو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال خرمالو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09382282542
نهال انار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انار
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09111702677
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09118781996
بذر نخودفرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر نخودفرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09394341607
بذر سیب زمینی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09031508479
چمن مصنوعی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چمن مصنوعی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09111752615
نهال انجیر انار
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انجیر انار
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09336722420
نهالستان ساسولی
بذر کاهو
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر کاهو
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09114219021
بذر کلزا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر کلزا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09383352036
کود ضمانتی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود ضمانتی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09114209004
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117512804
نهال غیر مثمر
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال غیر مثمر
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09371773233
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09111766041
بذر کاهو فرانسوی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر کاهو فرانسوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09386651339
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09396792827
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09119961828
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09111768093
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112752806
نهال به لیمو و رز ماری
نهالستان کریمی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان کریمی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09111765336
باقلا بذری
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلا بذری
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09118753958
خریدار پیاز زعفران
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار پیاز زعفران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09399119130
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117286307
بذر نخودفرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر نخودفرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09117286307
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09118749918
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09114514559
خریدار گندم لاین 17
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار گندم لاین 17
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09113736924
سفارش نهال
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سفارش نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09037594826
نهال توت فرنگی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال توت فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  همراه
  09357639971
کود سم
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود سم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09112714986
خریدار کمپوست قارچ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09904725549
کمپوست قارچ
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کمپوست قارچ
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09039467735
بذر باقلا
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  گرگان
  همراه
  09113777579
ورود