نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

بذر قارچ خوراکی- دکمه ای -صدفی
نهالستان (ایکی قارداشلار)
نهالستان برگ سبز
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان برگ سبز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  میاندوآب
  همراه
  09141810150
تخم نطفه دار بوقلمون
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  خوی
  همراه
  09015811770
تراکتور 285 مدل 83
 • 22 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 مدل 83
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  خوی
  همراه
  09143611584
تراکتور مدل 78پرکنز (انگلیسی)
پرورش قارچ ، کمپوست قارچ ، بذر قارچ ، فروش کمپوست
هیتر ایستاده-هیتر گازوئیلی-هیتر برقی-هیتر نفتی
تراکتور 285 تک مدل 1386
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 285 تک مدل 1386
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مهاباد
  همراه
  09144941175
سم دیازینون حشره کش برای سالن قارچ و گلخانه
بذر قارچ دکمه ای - بذر قارچ صدفی
تجهیزات مرغداری گوشتی
نهال انگور
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انگور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09141242975
کود حیوانی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09145151724
کود گوسفندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09364211670
نهال گردو پیوندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال گردو پیوندی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09149313516
کود گوسفندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09364211670
کود کامل
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کامل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09143414522
انواع نهال
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09144483402
کود مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09147966711
کود کیربزگوسفندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کیربزگوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  0914600043
کود پاییزه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پاییزه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09191915706
کود پاییزه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود پاییزه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09146357344
نهال انگور
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انگور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09143887843
کود گوسفندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09148354104
کود مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09394924074
نهال فروشی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال فروشی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09035017249
پیت ماس ورمی کمپوست پرلیت
نهالستان انگور
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهالستان انگور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09141478621
چمن دیکوندرا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • چمن دیکوندرا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09197443453
نهال روستای تازکند
پیاز زعفران
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز زعفران
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09143404406
سبد جعبه میوه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد جعبه میوه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09144017876
نهال انگور
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انگور
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09148703323
کود مرغی ارگانیک
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی ارگانیک
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09390794380
کود گوسفندی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گوسفندی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  ارومیه
  همراه
  09145113695
ورود