نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

تخم های دو رگه نطفه دار
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم های دو رگه نطفه دار
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  اردبیل
  همراه
  09385824637
تراکتور باغی 950S
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور باغی 950S
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  مشگین‌ شهر
  همراه
  09141589682
تراکتور 3140
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور 3140
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  گرمی
  همراه
  09028902422
سیاه چال تخم شلغم
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیاه چال تخم شلغم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09308535994
کاه عدس
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کاه عدس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09388205383
بذر هیبرید ذرت
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هیبرید ذرت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09144515084
 پلت مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پلت مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09145931799
کود کامل
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود کامل
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09010234300
تخم و جوجه پرندگان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم و جوجه پرندگان
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09191100636
ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
//najiup.ir/gif/6/MohsenGhadery/najiforum_madaremo
کود گاوی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود گاوی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09141525357
علوفه دام
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • علوفه دام
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09399436856
کود حیوانی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09359429617
دان ترکیبی طیور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • دان ترکیبی طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09148032709
سیاه چال تخم شلغم
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیاه چال تخم شلغم
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09308535994
یونجه
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09385026749
55
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 55
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
74
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 74
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
بذر هیبرید ذرت
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هیبرید ذرت
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  همراه
  09144515084
یونجه عمده
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • یونجه عمده
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  همراه
  09144571986
ورود