نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

جوجه اردک و محلی (دورگه)
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • جوجه اردک و محلی (دورگه)
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09308245275
نهال های خاص وارداتی
دستگاه و لوازم گلخانه به صورت کامل
بذر هندوانه
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  میناب
  همراه
  09130836397
 خوراک دام و طیور
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خوراک دام و طیور
 • گروه / نوع محصول
  نهاده دام،طیور، آبزیان(خوراک،جوجه،)
  شهر -->
  بستک
  همراه
  09177621696
تراکتور رومانی مدل 1371
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور رومانی مدل 1371
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  جاسک
  همراه
  09154349650
نهال لیمو ترش محلی
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو ترش محلی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  پارسیان
  همراه
  09179230306
خریدار انواع تراکتور
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار انواع تراکتور
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09176024595
نوارهای ابیاری قطره ای
تراکتور تمیز مرتب
 • 15 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تراکتور تمیز مرتب
 • گروه / نوع محصول
  ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09176024595
نهال لیمو ترش پیوندی
نهال لیمو رودان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو رودان
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09368074512
نهال انبه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انبه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09030370219
کود مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09333686989
نهال انبه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انبه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09210857748
نهال خرما
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال خرما
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09038510817
کود مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09333686989
نهال خرما
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال خرما
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09038510817
انواع نهال مرکبات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09131481375
سبد گوجه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد گوجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09904178246
نهال انواع درخت
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انواع درخت
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09019952979
نهال پیارم
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال پیارم
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09339623578
کود امکس
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود امکس
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09304405535
نهال لیموترش
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیموترش
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09376825968
نهال لیمو بالغ
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو بالغ
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09387637001
بذر بامیه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر بامیه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09017439092
نهال زیتون گوواوا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال زیتون گوواوا
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09177657493
نهال و نشا مرغوب لیموترش
کود سوپر فسفات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود سوپر فسفات
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09134209746
نهال نارنگی سیاهو
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال نارنگی سیاهو
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09175266979
ورمی کمپوست انواع نهال
مینرال کود تکسا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مینرال کود تکسا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09386805121
نهال مرکبات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09376265052
نهال انبه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انبه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09177654135
سبد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09130836397
نهال مرکبات
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال مرکبات
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09376265052
نهال انبه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انبه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09177654135
سبد
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09130836397
نهال لیمو رودان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو رودان
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09388207047
نهال لیموترش
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیموترش
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09395885811
کود مرغی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کود مرغی
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09133616700
نهال لیمو رودان
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال لیمو رودان
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09368074512
نهال انبه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نهال انبه
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09030370219
سبد میوه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سبد میوه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09902425668
نشا گوجه فرنگی
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا گوجه فرنگی
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09178135501
نشا پیاز
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09173617958
پاجوش آلوئه ورا
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پاجوش آلوئه ورا
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09164369020
نشا پیاز
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نشا پیاز
 • گروه / نوع محصول
  نهال و نشاء
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09173617958
بذر یونجه
 • 08 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر یونجه
 • گروه / نوع محصول
  نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
  شهر -->
  بندرعباس
  همراه
  09037123700
ورود