نهاده ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

کندوعسل با تکنولوژی متفاوت
خاک پوششی قارچ
  • 24 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • خاک پوششی قارچ
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    ماهدشت
    همراه
    09905677653
تراکتور 475 بیلدار مدل93
  • 24 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • تراکتور 475 بیلدار مدل93
  • گروه / نوع محصول
    ماشین آلات و ادوات کشاورزی
    شهر -->
    اشتهارد
    همراه
    09195684715
تراکتور 475
  • 24 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • تراکتور 475
  • گروه / نوع محصول
    ماشین آلات و ادوات کشاورزی
    شهر -->
    طالقان
    همراه
    09193797166
ساخت وتولیدقفس مرغ تخم گذاربومی وصنعتی
تراکتور 6290
  • 24 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • تراکتور 6290
  • گروه / نوع محصول
    ماشین آلات و ادوات کشاورزی
    شهر -->
    چهارباغ
    همراه
    09122647508
نهالستان فلاح پور
  • 22 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهالستان فلاح پور
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کوهسار
    همراه
    09395945725
کود گاوی درجه یک
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود گاوی درجه یک
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09124636775
باغبانی ودرختکاری تولید انواع درختان
کود باغچه
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود باغچه
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09354898569
نهال چنار دوساله
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال چنار دوساله
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09197062398
فروش کود مرغی تخم گزارمحلی
باغبانی ودرختکاری تولید انواع درختان
کود باغچه
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود باغچه
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09354898569
فروش کود مرغی تخم گزارمحلی
درختکاری
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • درختکاری
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09354871722
تولیدانواع نهال مثمروغیرمثمر
فروش کود گاوی
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • فروش کود گاوی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09121670076
کود حیوانی و شهرداری
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود حیوانی و شهرداری
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09216514960
*** درخت تبریزی بزرگ ***
فروش پسته احمد آقائی درجه یک.اعلا.
کود گوسفندی درجه یک
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود گوسفندی درجه یک
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09122684471
کود باغ و باغچه ورمی کمپوست ارگانیک
فروش انواع نهال
نهال زرشک پلویی دوساله
فروش کود گاوی درجه یک
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • فروش کود گاوی درجه یک
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09351791523
پخش کود حیوانی
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • پخش کود حیوانی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09375207266
فروش کود مرغی ده تن باقیمتی عالی
باغبانی
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • باغبانی
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09356903334
نهال ریشه لخت
  • 12 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال ریشه لخت
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09124682490
فروش نهال حسین طهماسبی
پخش کود حیوانی
  • 11 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • پخش کود حیوانی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09375207266
فروش کود مرغی ده تن باقیمتی عالی
کود گاوی نیسانی
  • 11 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود گاوی نیسانی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09371969479
کود گاوی وگوسفندی و...
  • 11 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود گاوی وگوسفندی و...
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09194647038
نهالستان صادقی
  • 11 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهالستان صادقی
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09191617710
نهال گردوی زرین پوست
کود گاوی وگوسفندی کاملا خشک وپوسید
کود باغبانی و شهرداری
  • 11 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود باغبانی و شهرداری
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09125812418
نوار آبیاری قطره ای
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نوار آبیاری قطره ای
  • گروه / نوع محصول
    تجهیزات آبیاری و استخر آب
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09128436353
ورمی کمپوست
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • ورمی کمپوست
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09377709901
نهال سیب گردو هلو
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال سیب گردو هلو
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09138847882
انواع نهال
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • انواع نهال
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09355332497
انواغ نهال
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • انواغ نهال
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09358813270
انواع نهال کاج سوزنی
نصب سیستم های ابیاری و طراحی
کود کشاورزی
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود کشاورزی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09361743987
انواع نهال مرغوب
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • انواع نهال مرغوب
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09380802230
نهال سیب گردو هلو
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال سیب گردو هلو
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09138847882
نهال
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09191180518
کود دپو شده
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود دپو شده
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09369502847
کود حیوانی
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود حیوانی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09192636851
نهال گردو
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • نهال گردو
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09123622963
کود تریپل فسفات
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود تریپل فسفات
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09398322127
کود مرغی
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود مرغی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09018880384
کود
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09126277352
نهالستان بهمن آبادی
کود اسب
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود اسب
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09124664915
کود دامی
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • کود دامی
  • گروه / نوع محصول
    نهاده های کشاورزی(سم، کود، بذر)
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09351457700
بذر نهال
  • 10 ژانویه ,2018
    علاقمندم
  • بذر نهال
  • گروه / نوع محصول
    نهال و نشاء
    شهر -->
    کرج
    همراه
    09156156151
  • Page 1 of 2
ورود