محصولات کشاورزی

نخود سفید با کیفیت
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود سفید با کیفیت
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
مزرعه بلدرچین نعیمی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مزرعه بلدرچین نعیمی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
 تخم خوراکی بلدرچین
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم خوراکی بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
برنج ایرانی درجه یک
 تخم نطفه دار غاز
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم نطفه دار غاز
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
عسل 100 % طبیعی و ضمانتی
عسل طبیعی و خالص کردستان
 انواع بادام درختی کردستان
مرغ وخروس محلی تازه به تخم آمدن
عسل طبيعي با نشان سيب سلامت
پسته رفسنجان
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پسته رفسنجان
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کردستان
گردو
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گردو
 • گروه / نوع محصول
  انواع میوه و محصولات باغی
  استان -->
  کردستان
برنج باسماتی
 • 09 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج باسماتی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
بوقلمون امریکایی-ترکیه
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
کیرعمده
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرعمده
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
سیب زمینی بذری
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی بذری
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
پیاز زرد
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • پیاز زرد
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
سیر بذری
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیر بذری
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
سیب زمینی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب زمینی
 • گروه / نوع محصول
  انواع صیفی و سبزیجات
  استان -->
  کردستان
مرغ زنده
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ زنده
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
غاز و اردک محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • غاز و اردک محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
خریدار تخم مرغ محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
بوقلمون سفید قروه
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون سفید قروه
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
خروس گوشتی محلی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس گوشتی محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کردستان
لوبیا قرمز و چیتی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا قرمز و چیتی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود آبی کیریان کیرکار
نخود
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود سرخ
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود سرخ
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
لوبیا سفسد کس
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا سفسد کس
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود آبی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود آبی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود دهگلان
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود دهگلان
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
لوبیا قرمز
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا قرمز
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود درجه یک
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
باقلا بهشهر
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلا بهشهر
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود بذری اسکا ترکیه
لوبیا قرمز
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا قرمز
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود درجه یک
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
خریدار نخود
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
لوبیا سفید
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا سفید
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
نخود
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
باقلی نخودفرنگی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقلی نخودفرنگی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
خریدار نخود خارجی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار نخود خارجی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
لوبیا چیتی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا چیتی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کردستان
برنج هاشمی صدری
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج هاشمی صدری
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج طارم
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج طارم
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج پاکستانی بازرگان
برنج هاشمی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج هاشمی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج هاشمی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج هاشمی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج درجه یک
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج ایرانی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج ایرانی
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
برنج صدری
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • برنج صدری
 • گروه / نوع محصول
  برنج و غلات
  استان -->
  کردستان
قارچ بسته
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قارچ بسته
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کردستان
عسل ضمانتی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل ضمانتی
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کردستان
عسل طبیعی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کردستان
عسل طبیعی
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل طبیعی
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کردستان
 • Page 1 of 2
ورود