محصولات کشاورزی

پخش تخم مرغ به سراسر استان
عسل طبیعی لرستان
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عسل طبیعی لرستان
 • گروه / نوع محصول
  عسل، زعفران و قارچ
  استان -->
  کرمانشاه
برنج روستای درکه ؛ صحنه
تخم خوراکی بلدرچین تازه روزی چهار صدعدد
مرغ وخروس محلی تازه به تخم اومدن
 150 عدد مرغ کاملا محلی
عرضه مستقیم و بدون واسطه نخود کرمانشاه
مرغ بومی اصلاح نژادتخمگذار6ماهه
عسل گشنیز کوه برداشت اول
برنج عنبر بو خوزستان
نخود کنگاور
 • 21 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود کنگاور
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
عسل طبی طبیعی تضمینی
 بنفشه زاگرس
 • 19 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بنفشه زاگرس
 • گروه / نوع محصول
  گل و گیاهان زینتی
  استان -->
  کرمانشاه
بره
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بره
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
گوسفند پرواری
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوسفند پرواری
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
گوسفند پرواری
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوسفند پرواری
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
خریدار گوسفند نر
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خریدار گوسفند نر
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
گوسفند زنده
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوسفند زنده
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
گوساله سیمینتال
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوساله سیمینتال
 • گروه / نوع محصول
  دام و محصولات دامی
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
غاز
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • غاز
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
غاز و بوقلمون
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • غاز و بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
اردک
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • اردک
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
بوقلمون
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بوقلمون
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
تخم نطفه دار بوقلمون و جوجه بوقلمون
روغن شترمرغ
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
روغن شترمرغ
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن شترمرغ
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
مرغ و خروس محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ و خروس محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
گوشت بلدرچین
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • گوشت بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
تخم بلدرچین
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
تخم مرغ لاری
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم مرغ لاری
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
بلدرچین
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
بلدرچین
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بلدرچین
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
مرغ فروشی سبحان
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ فروشی سبحان
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
مرغ محلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  طیور(مرغ و...) و محصولات طیور
  استان -->
  کرمانشاه
لوبیای تازه
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیای تازه
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
لوبیا
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
لوبیا آشی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا آشی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
لوبیا چشم بلبلی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • لوبیا چشم بلبلی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
عدس
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عدس
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود فلافل
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود فلافل
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود بهاره
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود بهاره
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
باقله
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • باقله
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
خرید و فروش نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خرید و فروش نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود عالی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود عالی
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
بذر باقلا
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بذر باقلا
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
نخود
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نخود
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
عدس
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • عدس
 • گروه / نوع محصول
  حبوبات (لوبیا،نخود،عدس و..)
  استان -->
  کرمانشاه
 • Page 1 of 3
ورود