دانه های روغنی

ارده روغن کنجد چلچله کیرخرکیریان
روغن ارده کنجد
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن ارده کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  یزد
کنجد
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  یزد
خریدار کنجد هندی
کنجد
 • 03 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  یزد
بادم زمینی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادم زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  البرز
بادام زمینی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادام زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  البرز
بادام زمینی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادام زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  البرز
بادام زمینی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادام زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  البرز
بادام زمینی
 • 02 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • بادام زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  البرز
تخم هندوانه
 • 24 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخم هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
انواع تخمه
 • 23 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • انواع تخمه
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
کنجد سودانی
 • 22 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد سودانی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
کنجد
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
تخمه آفتاب گردان
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه آفتاب گردان
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
تخمه کانادایی
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه کانادایی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
کنجد کهنوج
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد کهنوج
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
پنبه ملوج
 • 17 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پنبه ملوج
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
کنجد سفید
 • 16 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد سفید
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  درجه
  یک
تخمه افتاب گردون دور سفید
کنجد اعلا و شسته شده
تخمه آفتاب گردان و کدو
تخمه هندوانه
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه هندوانه
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  3 تن
  درجه
  یک
مغز تخمه خوی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مغز تخمه خوی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  150 کیلو
  درجه
  یک
پنبه و تخم پنبه
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پنبه و تخم پنبه
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
تخمه مشهدی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه مشهدی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  300 کیلو
  درجه
  یک
تخمه آفتابگردان
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه آفتابگردان
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  8تن
  درجه
  یک
تخمه ژاپنی
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه ژاپنی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  8 تن
  درجه
  یک
روغن ارده و کنجد
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • روغن ارده و کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  200 کیلو
  درجه
  یک
تخمه سنقری
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه سنقری
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  700 کیلو
  درجه
  یک
مغز تخمه آفتاب گردان
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مغز تخمه آفتاب گردان
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  300 کیلو
  درجه
  یک
کنجد پاکستانی
 • 10 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد پاکستانی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  10 تن
  درجه
  یک
کنجد
 • 04 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  1 تن
بادام زمینی
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • بادام زمینی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  10 تن
  درجه
  یک
تخمه آفتاب گردان و کدو
تخمه آفتاب گردان چینی
کنجدو روغن کنجد
 • 13 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • کنجدو روغن کنجد
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
تخمه کدو
 • 13 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • تخمه کدو
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  4 تن
  درجه
  درجه یک
تخمه کدو گوشتی
 • 13 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • تخمه کدو گوشتی
 • گروه / نوع محصول
  دانه های روغنی
  استان -->
  ایران
  مقدار
  4 تن
  درجه
  1
ورود