خدمات و مشاوره کشاورزی و صنعت غذا

طراحی آبیاری و اجرای فضای سبز گروه "به آذین&q, مشاوره،طراحی،اجرا،نگهداری فضای سبز,  تهران
طراحی و اجرای انواع سیستم های آبیاری, مشاوره،طراحی،اجرای سیستم آبیاری, ملارد
آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی, مشاوره،طراحی،اجرای سیستم آبیاری,  تهران
نیازمندی جذب کارشناس صنعت غذا , مشاوره،طراحی،ساخت مرغداری،دامداری,  تهران
شرکت دانش میوه  تکنولوژی مدرن پس از برداشت میوه, مشاوره،طراحی،ساخت کارخانه،سردخانه،کارگاه,  تهران
طراحی و اجرای فضای سبز با برنامه تخصصی real time l, مشاوره،طراحی،اجرا،نگهداری فضای سبز,  تهران
گلپخش صبح امروز, مشاوره،طراحی،اجرا،نگهداری فضای سبز,  تهران
ساخت گلخانه های مدرن و تجهیزات گلخانه ای., مشاوره،طراحی،اجرا،نگهداری فضای سبز,  تهران
ورود