مشاوره،طراحی،ساخت کارخانه،سردخانه،کارگاه

شرکت دانش میوه  تکنولوژی مدرن پس از برداشت میوه, مشاوره،طراحی،ساخت کارخانه،سردخانه،کارگاه,  تهران
ورود