محصولات و فروارده های صنعت غذا

کلوچه مغزدار خرمایی بصورت کلی و جزیی
روغن حیوانی
 • 23 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • روغن حیوانی
 • گروه / نوع محصول
  فراورده های لبنی
  شهر -->
  دیواندره
  همراه
  09182718183
تخمه آفتابگردان فروشی دارم
 ترشی بابهترین کیفیت
خرید وفروش انواع ترشی وخیار شور
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  0000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
کیرشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  02188820980
خشکبار خراسان
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خشکبار خراسان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09392242880
000000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000
00000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
میوه خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • میوه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09180049434
000000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  0000000000000
کیرخوب
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کیرخوب
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  02188820980
تخم آفتابگردان خام
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • تخم آفتابگردان خام
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09904180024
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
خیارشور درجه یک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09334776172
سیب خشک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سیب خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09199990067
خیارشور درجه یک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09181700189
خیارشور درجه یک
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09189731391
قیسی محلی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی محلی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09183796575
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09189805439
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  000000000000
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09187802494
قیسی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • قیسی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  9185378360
000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  0000000000
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  000000000
پک ساندیسی مناسب خشکبار
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09308289638
خیارشور
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • خیارشور
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09309644929
00000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
0000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 0000000000
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  000000000
00000000000
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • 00000000000
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  00000000000
انواع ترشی
 • 07 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • انواع ترشی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  سنندج
  همراه
  09903816220
ورود