محصولات و فروارده های صنعت غذا

کره و خامه ماست بندی به صورت عمده
پخش مستقیم لبنیات محلی
بسته بندی ادویه جات درسا
ترشی مخلوط10کیلویی
 • 13 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • ترشی مخلوط10کیلویی
 • گروه / نوع محصول
  شور، ترشی، سرکه، خیارشور
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09140206610
آلوچه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلوچه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132853439
کشمش
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09137217729
شیره ناب انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره ناب انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09033160850
شیره انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139855923
شیره انگور درجه یک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09336265366
کشمش
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09137217729
کشمش آفتابی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09137045165
شیره انگور درجه یک
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور درجه یک
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09336265366
شیره انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09133857556
شیره انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09227320849
کشمش سبز
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش سبز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09908344970
کشمش آفتابی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132813008
شیره انگور مرغوب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور مرغوب
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09137730460
شیره انگور مشکین شهر
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور مشکین شهر
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09131836220
شیره انگور اعلا
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور اعلا
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09139864754
آلوچه
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • آلوچه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09133857248
کشمش آفتابی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09131832988
شیره انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09140879843
نبات پولکی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • نبات پولکی
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132804390
سوغات یزد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سوغات یزد
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09132599699
کشمش آفتابی
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09906114791
شیره انگور کشمش
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09139816414
سوغات یزد
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • سوغات یزد
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09132599699
شیره مرغوب
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره مرغوب
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  شهر -->
  شهرکرد
  همراه
  09227340959
شیره انگور
 • 10 ژانویه ,2018
  علاقمندم
 • شیره انگور
 • گروه / نوع محصول
  قند، نبات و شیره های شیرین گیاهان(شیره انگور،شیره
  همراه
  09138832276
ورود