آجيل و خشكبار

نمایندگی خرمای حبه ای تمریران
تخمه بو داده
 • 27 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه بو داده
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  درجه
  یک
  همراه
  09212028939
مویز
 • 25 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مویز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Fars
  درجه
  یک
  همراه
  09396427907
کشمش پلویی پاک نکرده
 • 22 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش پلویی پاک نکرده
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Golestan
  درجه
  یک
  همراه
  09158185575
آلو بخارا آفتابی
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلو بخارا آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  درجه
  یک
  همراه
  09188158681
کشمش
 • 21 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  درجه
  یک
  همراه
  09183523581
آلوی بخارا نیشابور
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلوی بخارا نیشابور
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Isfahan
  درجه
  یک
  همراه
  09138763133
آجیل و خشکبار
 • 20 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آجیل و خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  درجه
  یک
  همراه
  09183117069
کشمش سبز خوشمزه
 • 16 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش سبز خوشمزه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  درجه
  یک
  همراه
  09909422125
کشمش آفتابی ملایر
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش آفتابی ملایر
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Alborz
  درجه
  یک
  همراه
  09127656973
پخش کشمش
 • 15 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Alborz
  درجه
  یک
  همراه
  09126600716
آجیل و خشکبار ساحل
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آجیل و خشکبار ساحل
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Khuzestan
  درجه
  یک
  همراه
  09168232458
کشمش سبز
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش سبز
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  East Azerbaijan
  درجه
  یک
  همراه
  09357266767
پخش خشکبار
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • پخش خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Alborz
  درجه
  یک
  همراه
  09190929694
آلوچه نیشابور
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلوچه نیشابور
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Gilan
  همراه
  09358885844
انواع کشمش تیزابی آفتابی و گلدن
قیسی و آلوچه
 • 14 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • قیسی و آلوچه
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  East Azerbaijan
  درجه
  یک
  همراه
  09147856203
آلو بخارا
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلو بخارا
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  درجه
  یک
  همراه
  09223565265
خرمای مغزدار
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خرمای مغزدار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  East Azerbaijan
  همراه
  09143079738
آلوی نیشابور
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلوی نیشابور
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  درجه
  یک
  همراه
  09353241125
آلو بخارا
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلو بخارا
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Fars
  مقدار
  150 کیلو
  درجه
  یک
  همراه
  09177133505
انواع آجیل
 • 13 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • انواع آجیل
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi
  درجه
  یک
  همراه
  09144873316
خشکبار
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Fars
  درجه
  یک
  همراه
  09171390048
آلوی آفتابی
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلوی آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  مقدار
  همدان
  درجه
  یک
  همراه
  09185021770
مغز بادام شور
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • مغز بادام شور
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Golestan
  مقدار
  200 کیلو
  درجه
  یک
  همراه
  09113745607
خشکبار
 • 12 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Kermanshah
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09187841719
خشکبار و شکلات
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خشکبار و شکلات
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Bushehr
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09177764639
تخمه آفتاب گردان
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه آفتاب گردان
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  East Azerbaijan
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09361962848
نخودچی
 • 11 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • نخودچی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  East Azerbaijan
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09142177989
سوهان عسلی
 • 10 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • سوهان عسلی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Isfahan
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09397262408
تخمه و اجیل
 • 06 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • تخمه و اجیل
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09144415364
عرضه خشکبار
 • 06 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • عرضه خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Alborz
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09382573575
آلوی نمکی
 • 05 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلوی نمکی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  مقدار
  100 کیلو
  درجه
  یک
  همراه
  09389586886
آلو بخارا
 • 04 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • آلو بخارا
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Fars
  مقدار
  200 کیلو
  درجه
  یک
  همراه
  09305554016
میوه خشک و خشکبار
 • 03 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • میوه خشک و خشکبار
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Khorasan-e Shomali
  مقدار
  زیاد
  درجه
  یک
  همراه
  09157762292
کشمش تیزآبی و آفتابی
 • 03 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • کشمش تیزآبی و آفتابی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Qazvin
  مقدار
  5 تن
  درجه
  یک
  همراه
  09355772688
خشکبار چیتگر قزوین
 • 02 ژانویه ,2017
  علاقمندم
 • خشکبار چیتگر قزوین
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Qazvin
  مقدار
  زیا
  درجه
  یک
  همراه
  09123826269
فراورده های انجیر شرکت تین تین
محصولات کنجدی شیر رضا اصفهان
آجیل و خشکبار ثامن
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • آجیل و خشکبار ثامن
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09149642932
پخش آجیل و خشکبار روستایی
چیپس میوه زرین
 • 30 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • چیپس میوه زرین
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Ardabil
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09146276858
فروش گوجه خشک و پودر گوجه خشک
 • 28 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • فروش گوجه خشک و پودر گوجه خشک
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , سایر آجيل و خشكبار بسته بندي شده
  شهر -->
  Yazd
  مقدار
  500 کیلوگرم
  درجه
  یک
  همراه
  09133505048
بازرگانی مناقبی (صادرات زعفران، خرما، خشکبار)
مغز پسته
 • 25 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • مغز پسته
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Yazd
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09376738784
صادرات و واردات خشکبار
پخش عمده تخم مرغ محلی
 • 20 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • پخش عمده تخم مرغ محلی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , کشمش
  شهر -->
  Māzandarān
  مقدار
  نامحدود
  درجه
  یک
  همراه
  09117806637
کشمش پلویی
 • 20 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • کشمش پلویی
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , کشمش
  شهر -->
  Ostan-e Tehran
  مقدار
  5 تن
  درجه
  یک
  همراه
  09123006946
کشمش
 • 15 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • کشمش
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Hamadan
  مقدار
  30 تن
  درجه
  یک
  همراه
  09188527391
برگه زغال اخته و فراورده های آن (رب مربا مارمالاد)
کشمش پلویی (بازرگانی ترنجستان ایران)
چيپس خرمالو
 • 11 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • چيپس خرمالو
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , سایر آجيل و خشكبار بسته بندي شده
  شهر -->
  Ostan-e Ardabil
  مقدار
  سفارشي
  درجه
  ١
  همراه
  09123241740
به خشك
 • 08 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • به خشك
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , سایر آجيل و خشكبار بسته بندي شده
  مقدار
  سفارش
  درجه
  ١
  همراه
  09123241740
کشمش, انگوری, تیزآبی ارگانیک با کیفیت
مويز انگور سياه سردشت
 • 03 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • مويز انگور سياه سردشت
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , کشمش
  شهر -->
  Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi
  مقدار
  ٤٠٠ كيلو
  درجه
  يك
  همراه
  09122197656
سماق جنگلي سردشت
 • 03 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • سماق جنگلي سردشت
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار
  شهر -->
  Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi
  مقدار
  تناژ
  درجه
  يك
  همراه
  09122197656
چیپس پرتقال
 • 02 دسامبر ,2016
  علاقمندم
 • چیپس پرتقال
 • گروه / نوع محصول
  آجيل و خشكبار , سایر آجيل و خشكبار بسته بندي شده
  شهر -->
  Māzandarān
  مقدار
  50 کیلوگرم
  درجه
  یک
  همراه
  09119090572
تولید انواع میوه خشک وپوره طبیعی
 • Page 1 of 2
ورود